Editorial board


The 10th Editorial Board of Journal of Civil, Architectural & Environmental Engineering

Editor-in-Chief: Huang Zongming   (黄宗明)

Editorial Board
Koen A. Steemers   (Britain)
Chimay J. Anumba   (America)
Lu Yiyu   (卢义玉)
Li Zhengliang   (李正良)
Li Baizhan   (李百战)
Li Hongnan   (李宏男)
Zhu Neng   (朱能)
Lyu Xiwu   (吕锡武)
Du Xiuli   (杜修力)
He Qiang   (何强)
Zhou Xiaoping   (周小平)
Jin Weiliang   (金伟良)
Zheng Huaili   (郑怀礼)
Zhou Qi   (周琪)
Nie Jiangguo   (聂建国)
Qian Jueshi   (钱觉时)
Yang Yeongbin   (杨永斌)
Huang Hongwei   (黄宏伟)
Huang Jiamu   (黄佳木)
Huang Zongming   (黄宗明)
Cui Fuyi   (崔福义)